Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Obec dále pořizuje obrazové záznamy ze akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: obec Tetín
sídlo: Tetín 57, IČ: 00578622, DS: dstbygh, telefon: 724 181 096, e-mail: starosta@tetin-jc.cz

Pověřenec pro OÚ: Monika Portíková, e-mail: poverenec@tetin-jc.cz, tel. 727 972 764